• :
  • :

Đột phá trong Nông nghiệp bằng khoa học công nghệ

Khoa học và công nghệ là yếu tố then chốt tạo đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây không còn là chủ đề ...