• :
  • :

Nước muối ưu trương có tác dụng gì?

Vắc-xin là giải pháp cơ bản sẽ giải quyết triệt để đại dịch Covid nhưng cần thời gian. Trong khoảng thời gian chờ và triển khai Vắc-xin thì việc phòng bệnh, giảm thiểu số người lây sẽ giúp ổn định xã hội và giảm thiểu thiểu tác động tiêu cực đến ...