• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ

Bộ Công Thương mới ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công Thương.

Cụ thể ngày 5/7/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1789/QĐ- BTC về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ. Quyết định nêu rõ:

Điều 1- Nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội về quản lý ngành Công Thương.

2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng. Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về quyết định của mình.

3. Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt tại trụ sở của Bộ.

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công: Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, cơ chế chính sách và các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến lĩnh vực được phân công để Bộ phê duyệt hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ; các chủ trương, chính sách, pháp luật; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

- Thứ trưởng trực tiếp theo dõi ngành, đơn vị nào thì chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của Bộ tại ngành, đơn vị đó; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm và những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, Thứ trưởng báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng hoặc tập thể Lãnh đạo Bộ khi giải quyết.

- Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung toàn ngành về chuyên môn đó. Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Thứ trưởng khác phụ trách, các Thứ trưởng chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các ý kiến không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm tham gia quán xuyến hoạt động chung của Bộ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác với sự phân công khi Bộ trưởng giao nhiệm vụ.

5. Phân công giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi tuỳ theo tình hình công việc, nhiệm vụ của Bộ.

6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc theo Quy chế làm việc của Bộ.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

- Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ.

- Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

- Chủ tịch các Hội đồng: Lương; Tuyển dụng công chức Bộ Công Thương, Thương hiệu quốc gia; Xét duyệt Đề án tỉnh giản biên chế của Bộ Công Thương; Thi đua khen thưởng.

- Trưởng ban các Ban Chỉ đạo: 35 Ban cán sự Bộ Công Thương; Theo dõi diễn biến tình hình căng thẳng chính trị giữa các quốc gia, xung đột thương mại và xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới; Ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh Bộ Công Thương; Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; Cải cách hành chính Bộ Công Thương.

- Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công Thương.

Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân

- Chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại, thương mại điện tử và kinh tế số; công nghệ thông tin; công tác đào tạo; quản lý thị trường; công tác phòng chống tội phạm; Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp hóa chất.

- Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giúp việc cho Bộ trưởng trong công tác chung về thanh tra, pháp chế.

- Phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương. - Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Phụ trách công tác đảng, đoàn thể.

- Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

- Phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, WTO cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

- Phụ trách Phòng WTO tại Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Bộ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Hóa chất, Cục Xúc tiến thương mại, Tổng cục Quản lý thị trường, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà Xuất bản Công Thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và các Trường thuộc Bộ.

- Thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hóa chất.

- Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm.

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng

- Chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cái cách hành chính.

- Phụ trách công tác bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình.

- Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, công tác xúc tiến thương mại, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Á - châu Phi; chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước châu Á – châu Phi.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công Thương địa phương, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.

- Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khối thương mại (Công ty Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC, Công ty cổ phân Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp...).

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long

- Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, công tác xúc tiến thương mại, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và phòng vệ thương mại ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu - châu Mỹ; chỉ đạo thực hiện thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước châu Âu – châu Mỹ.

- Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực năng lượng bao gồm: điện lực và năng lượng tái tạo, dầu khí và than, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác chuyển dịch năng lượng.

- Trực tiếp chỉ đạo Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Vụ Dầu khí và Than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

- Thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp than. Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

- Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài

-Chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực: công nghiệp (bao gồm: công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác); quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; điều tiết điện lực; lĩnh vực môi trường công nghiệp; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, an toàn thực phẩm.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Công nghiệp, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các Viện thuộc Bộ.

- Thay mặt Bộ, chỉ đạo ngành Công Thương của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. d) Trưởng ban phòng chống cháy, nổ và an toàn của Bộ Công Thương. 4) Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Công Thương.

- Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3.

Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Điều 4.

Trách nhiệm thi hành Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty, Công ty và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết