|
  • :
  • :

Sứ mệnh của PVOIL

“Thông qua lịch sử phát triển và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng ...